Rajziskolastyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">


Iskolánk tevékenysége:

Iskolánk / Credo / Képpólusú: Az első pólus a Szabadiskola rész melyben önálló Gyermek alkotóműhely/7-14évig / is működik, vár minden olyan érdeklődőt felső korhatár nélkül aki nyitott, kísérletező kedvű, kíváncsi alkat, izgatja a szellemi kaland és meg akar ismerkedni a festészet, rajz és szobrászat technikáival.

A másik pólus, Intenzív felvétel előkészítő a közép és felsőfokú művészeti intézmények minden szakára és minden olyan közép és felsőfokú intézménybe ahol a rajz/anatómia is/,a festészet/színelmélet is/vagy a szobrászat a felvételi követelmény része. /galéria /

Mindenki egységesen magas szinvonalú képzésben részesül.A felvételi vizsgára készülő a jelentkezés szakának megfelelő, speciális oktatást kap.Az első alkalommal szakmai lapot veszünk fel,melyben rögzítjük a jelentkezés szakának megfelelő követelményeket,ami alapján egyénre szabott felkészítés, oktatás valósítható meg.

Tekintettel az egyedi, személyre szabott tantervekre ,iskolánkba a beiratkozás nem időpontokhoz kötött, hanem folyamatos.

Az iskola művészeti vezetője ismert képzőművész, vezetésével 20 éve működik művészeti iskola,felvételi előkészítő,oktatási koncepcióját a közép és felsőfokú intézményekbe felvettek magas aránya fémjelzi.


Tanmenetünk megismertet az emberi közlés formáival, fokozatosan juttatja el az itt tanulókat az ábrázoló művészet formáihoz és stílusaihoz.

Megismertet a vizuális és képi nyelv kifejező eszközeivel, a jelekkel, a fogalmi jelentésekkel, a technikák felismerésével és alkalmazásával, tartalmaz önismereti feladatokat is.

Személyes utak bejárására bátorít, foglakozik a megközelítés és befogás problémájával, segít értelmezni, tanítani, művészettörténeti ismeretekre épít és kiemelten foglakozik a kortárs vizuális művészetekkel és annak képi nyelvezetével. Fejleszti az önálló gondolkodást, az értékítéletekre való képességet, szelektív, kritikus gondolkodást, az alkotásra való képességet.
Az oktatás egyik legfontosabb szempontja: valahonnan- valahová eljutni, az ismeretanyag fokozatos egymásra építése.

Kéthavonta előadások, beszélgetések, vetítések ismert, meghívott előadókkal, igény szerint.Egész évben rendszeres művészettörténeti oktatás, a felvételik elott 2-3 hónappal intenzív kortárs művészettörténeti oktatás, vetítésekkel, érdeklődés szerint .

Rendszeresen tartanak az itt tanító oktatók közös korrektúrát és időnként egyetemi tanár bevonásával, konzultációt.

Teljesen kezdők részére:

I. A képi eszközök elsajátítása

1. Kompozíció (kompozíciós feladatok)
2. Szerkezet
3. Ritmus
4. Tónus
5. Pont, vonal, folt- vizuális és fogalmi értelmezések.
6. Sík és tér, térformák
7. Textúra, faktúra
8. Arányok
9. Egyensúly

Konkrét feladatok:

Kockológia
Drapéria rajz
Különbözo térformákra helyezett drapéria rajza
Gipsz arc részletek, vonal és tónus rajza
Koponya tanulmányok
Gipszfejek tanulmányrajza
Élofejmodell utáni rajzolás
Krokizás: Mozdulatfejek (tengelyek, nézopontok és értelmezorajzok)

II. Színelmélet alapjainak elsajátítása.

(Színgyakorlatok: monokróm, komplementer kontrasztok, szimultán kontrasztok, hideg és meleg színek, tiszta színek és tört színek és ezek színarányainak keveredése szerinti beállítások, színek pszichológiai hatása)

III. Anatómia oktatás

Csontváz: emberi és állati tanulmányok, csontváz arányai, szerkezete és befoglaló formák szerinti értelmezorajzai.
Modell utáni krokizás, majd ezekbe a mozdulatrajzokba a csontváz értelmezorajzának elkészítése.
Izomtan: krokizás, mozdulatrajzokba belerajzolni a felületi látható izmokat.

IV. Aktmodell utáni rajzolás: Tanulmányok, (tónusban, vonalban, foltban, gesztusokkal értelmezett rajzok)

V. Kreatív feladatok, melyeknek lényege, az önálló gondolkodás fejlesztése a kísérletezés, a szabad asszociáció, vizuális játékok, új kontextusok megmutatása melyek a konvenció ismerte nélkül nem jönnének létre.

Collage-décollage, frottage, montage, stílus gyakorlatok és

Transzformációs feladatok:

értelmező rajzok, jelentésváltoztatás, arány és lépték váltás, síkból térbe váltás alapismérvei, színátalakítási feladatok, sokszorozás, kiegészítés, mikro és makro tér, nézőpontváltás, negatív-pozitív játékok, fotóátalakítási feladatok, vonal, folt, szabad asszociációs feladatok, tárgy- tér átalakítás, memóriafejlesztés, emlékezet rajzok.

Önismeret fejlesztő kísérleti feladatok: önéletrajz- térépítmény, tárgy önarckép, önarckép sokszorozás stb.

VI. Nyári alkotótáborok: (ált. 10 napos, változó helyszíneken)
Természeti környezetben több lehetoség nyílik, sokféle technika kipróbálására, szabad térben térértelmezési és térátalakító feladatokra, land-art munkák akár egyéni, akár csoportos létrehozására, melyeknek nemcsak az alkotások elkészítése a lényege, hanem az élénk gondolatcsere, a fogalmi gondolkodásra való tanítás.

A tanmenetet összeállította: Németh Ágnes művészeti vezető

 

A Gyermek alkotóműhely / galéria / két pilléren nyugszik. Az első pillér a képzőművészeti stúdió (rajz, festészet,szobrászat, kreatív gyakorlatok). Itt a 7-14 éves gyerekek koruknak megfelelő motivációt kapnak és így sajátíthatják el a képi eszközöket (kompozíció, tónus, felület, ritmus, színkeverés és elmélet, képszerkesztés, nézetek). Természet utáni ábrázolás, szerkezetépítés ( organikus, geometrikus),tanulmányrajzok készítése játékos módon 11 éves kortól. Az érzéki kapcsolat egy felnövekvő gyerek számára, épp oly fontos, mint az információk, a valóság megismerése.
A cél nem csupán a gyerekek esztétikai látásmódjának fejlesztése, hanem önmaguk építése, a sík és tér ábrázolás eszközeivel, tájékozottság megszerzése a vizuális nyelvezetben

.A gyerek alkotóműhely másik pillére a kézműves műhely, mely játékosan ismerteti meg a gyerekeket régi mesterségek kézműves technikáival, természetes anyagokkal
(fa, gyékény, vessző, csuhé, gyapjú, nemez, bőr, agyag stb.) és felhasználási módjaikkal, népi kultúrákkal, fejlesztve kreativitásukat , technikai tudásukat, természet szeretetüket és ismereteiket.
Játszva, felfedezve közel kerülnek a természethez és anyagaihoz és ha ezekből a kincsekből játékot fabrikálnak, megtanulják az anyag szeretetét, átélni a létrehozás örömét, felelősségét, megtanulják a saját készítésű tárgyak értékét önkifejezésük kapcsán.

Agyagozás: Sárból a készedényig - megmutatjuk az agyag útját a tóparttól a kemencén át a használati tárgyakig.

Kapcsolódó kategóriák: Képzőművész


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">